Man tittar ut över en strand

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

sep 7, 2021

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet skapa förutsättningar för forskning och analys av olika frågor kring åldrandet, uppkomsten av vårdbehov hos de äldre och hur dessa behov möts på bästa sätt. I mer konkreta frågeställningar analyseras vilka faktorer påverkar äldres funktionsförmåga/ hälsoutveckling, hur vård/omsorgsorganisationen fungerar, samspelet mellan resursutnytjande och individuella faktorer, vilka faktorer som påverkar var en person finns i vård/omsorgssystemet och samspelet mellan det formella och informella systemet och individfaktorer.
SNAC-populationen består av ett urval av personer över 60 års ålder, som bor i ordinärt boende (eget hem, hemmaboende) eller i särskilt boende (säbo) i fyra områden i Sverige: Nordanstigs kommun, Stockholm (Kungsholmen), Blekinge (Karlskrona) samt Skåne (fem kommuner).
Anhöriga och andra närståendes1 informella insatser utgör en stor del av de samlade insatserna hos äldre personer. Resultat från olika undersökningar tyder på att de närståendes
insatser är 2-3 gånger så omfattande som den formella vården och omsorgen i det ordinära boendet (i Sverige i huvudsak som hemtjänst) och hos demenssjuka personer är de närståendes insatser än mer omfattande. Från SNAC projektet har tidigare en vetenskaplig artikel publicerats som analyserar s k baslinjedata från perioden 2001-2003. Förutom att bekräfta att de närståendes insatser är mycket mer omfattande än hemtjänstens, så visades också att det finns risk att felskatta omfattningen om inte befolkningsbaserade data (t ex SNAC) används. Resultatet visade också att närståendes insatser till personer med demenssjukdom också var mer omfattande jämfört med ej demenssjuka.

Socialdepartementet har nu gett SNAC i uppdrag att följa upp resultatet från den studien och analysera tidstrender i samspelet mellan informell och formell vård hos personer äldre än 80 år i ordinärt boende, med eller utan kognitiv funktionsnedsättning, i SNAC-projektet.

Analysen omfattar perioden 2001-2015. Under den perioden ökade antalet personer 80 år och äldre från ca 450 000 till ca 500 000 personer i Sverige. Samtidigt minskade andelen boende i säbo per 1000 80 år och äldre med 32%. Andelen personer med hemtjänst (per 1000 80 år och äldre) ökade under perioden med 24%.

Ladda ner och läs rapporten här!

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...