Man tittar ut över en strand

Ny rapport! Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013

mar 7, 2018

SNAC-studien har nyligen färdigställt rapporten ”Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013” som bygger på resultat från SNAC-studien. Den visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än förväntat.

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet, ska kartlägga prevalens (förekomst) av demens bland studiedeltagarna i SNAC-projektet, analysera eventuella geografiska skillnader mellan olika områden i Sverige, och undersöka om demensförekomsten har förändrats över tid i Sverige.

Totalt omfattade SNAC-projektet 8421 deltagare som var 60 år och äldre vid den så kallade baslinjeundersökningen. Rapporten omfattar resultat från baslinjeundersökningen mellan åren 2001–2004 samt tre uppföljande undersökningar: 2004–2007, 2007–2010 och 2010–2013. Det insamlade datamaterialet ger underlag för att skapa en demensdiagnos enligt en speciellt utarbetad demensalgoritm i SNAC-materialet.

Förekomst (prevalens per 100) beräknas i olika åldersgrupper och kön i de fyra områdena vid alla tidpunkter samt för hela SNAC-befolkningen. Logistisk regression användes för att verifiera eventuella skillnader mellan område, tidpunkt samt sociodemografiska faktorer.

– Som förväntat ökade demensprevalensen med ökad ålder och var högre bland personer med lägre utbildningsnivåer. Inga geografiska skillnader i demensprevalens observerades, varken mellan de fyra SNAC-områdena eller mellan stad och landsbygdsområden, berättar Laura Fratiglioni, professor på Aging Research Center och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen.

 

Laura Fratiglioni

Laura Fratiglioni

Inga statistiskt signifikanta förändringar av demensprevalens observerades under perioden. Men prevalensen var lägre jämfört med resultaten från SBU:s systematiska genomgång från början av 2000-talet. Istället för cirka 160 000 demenssjuka totalt som SBU:s prevalensdata indikerar visar skattningar baserade på SNAC cirka 126 000–130 000 personer bland personer 60 år och äldre år 2016.

 

– Men även om resultatet i denna studie visar att antalet personer i dag är lägre än uppskattat så kommer antalet personer med demenssjukdom att öka kraftigt under 2020-talet på grund av den demografiska utvecklingen. Planeringen av vård och omsorg för personer med demenssjukdom måste därför inriktas på att möta denna utmaning, säger Laura Fratiglioni.

Här finns rapporten SNAC rapport Demensförekomst i Sverige geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...