Man tittar ut över en strand

Riskprofiler för skadliga fallolyckor

dec 27, 2017

En ny studie från SNAC-Kungsholmen visar att riskfaktorer för fall tenderar att grupperas i olika mönster bland olika individer. Att vara i en högrisk-grupp ökar risken för skadliga fallolyckor med mellan sju och tolv gånger, jämfört med att vara i en lågrisk-grupp.

Orsaken till fall bland äldre individer beror på många olika faktorer. Trots detta studeras riskfaktorer för fall oftast en i taget.

– Vi använde SNAC Kungsholmen för att identifiera olika riskprofiler för skadliga fall, genom att hitta grupper av individer med liknande gruppering av riskfaktorer. Vi ville också ta reda på hur stor risken var att uppsöka sjukvård på grund av ett fall för dessa grupper, berättar Stina Ek, doktorand på Aging Research Center (ARC).

För att hitta olika riskprofiler för fall utfördes en klusteranalys, i vilken vedertagna socioekonomiska-, biologiska och beteendemässiga riskfaktorer för fall inkluderades, så som: kön, ålder, livsstilsfaktorer samt fysisk och kognitiv funktion. Fem tydliga grupper med olika fallrisk-profil framträdde.

Den första gruppen var hälsosam utan nedsättningar, den andra gruppen var utan funktionsnedsättningar men hade multisjuklighet, den tredje gruppen hade multisjuklighet men också en stor andel depressiva symptom och ett intag av fallrisk-relaterade mediciner. Den fjärde gruppen hade inte multisjuklighet men en kombination av kognitiv och fysisk nedsättning, medan den sista gruppen hade en ansamling av de flesta riskfaktorerna.

Med den första hälsosamma gruppen som referens undersöktes de olika grupperingarnas risk för fall inom 3, 5 och 10 år.

Figur 1 visar att risken för att söka vård för fall fördubblades för varje grupp och att trenden höll i sig över de olika tidsperioderna.

HR sve

Figur 1. Samband mellan de olika grupperna och skadliga fallolyckor upp till 3, 5 och 10 år efter baslinjeundersökningen. Grupp 1 som referens.

– Vi undersökte också hur stor del av skadliga fallolyckor som kunnat undvikas om grupp 2-5 hade haft samma riskprofil som grupp 1. Figur 2 visar att trots att risken för fall ökade för varje grupp så gör det stora antalet individer som har en riskprofil som grupp 3 att flest fall kan undvikas om man fokuserar på de särskilda riskfaktorerna i grupp 3, berättar Stina Ek.

Resultaten från denna studie kan hjälpa beslutsfattare och vårdpersonal att prioritera grupper för fall-prevention.

Cluster sve

Figur 2. Population attributable risk (PAR). Andelen fall som kunnat undvikas i varje riskgrupp om alla grupper haft samma riskprofil som grupp 1.

Referens: Ek S, Rizzuto D, Fratiglioni L, Johnell K, Xu W, Welmer AK. Risk profiles for injurious falls in people over 60: a populationbased study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. doi: 10.1093/gerona/glx115

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...