Forskningsnytt

Här nedan publiceras information om pågående forskning inom SNAC.
Doktorander/forskare inom SNACs organisation och delområden kan ladda ner:
Mall för forskningsrapporter till SNACs hemsida


Psychological Health and Digital Social Participation of the Older Adults during the Covid-19 Pandemic in Blekinge, Sweden – An Exploratory Study
Ghazi, S.N., Anderberg, P., Berglund, J.S., Berner, J., Moraes, A.L.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(6), 3711 (2022)
https://doi.org/10.3390/ijerph19063711
Psykologisk hälsa är undersökt i denna studien med digital social delaktighet, som är ett instrument som var utvecklade av SNAC forskare. Vi har använt en studie population från SNAC_Blekinge, 65 år och äldre, och frågeformulär från 2019/2020. De som inte har mycket social kontakt, har också lägre digital social delaktighet. Internet användning av äldre i Blekinge har gått upp sedan pandemin 71,92%; internet kan underlätta känslan av ensamhet och ge bättre social hälsa.


An Instrument for Measuring Social Participation to Examine Older Adults’ Use of the Internet as a Social Platform: Development and Validation Study
Anderberg P., Abrahamsson L., Berglund J.
JMIR Aging 2021;4(2):e23591 (2021)
URL: https://aging.jmir.org/2021/2/e23591 DOI: 10.2196/23591
Syftet med denna studie var att skapa ett instrument för att över tid och oberoende av kontext, kunna mäta äldre personers sociala deltagande online, utan koppling till specifika applikationer och tjänster. Instrumentet mäter socialt deltagande utifrån två dimensioner, Samhällsanknytning och Sociala relationer.


Periodontitis related to cardiovascular events and mortality: a long-time longitudinal study
Bengtsson VW., Persson GR., Berglund J.S., Renvert S.
Clin Oral Investig. 2021 Jun;25(6):4085-4095 (2021)
DOI: 10.1007/s00784-020-03739-x
Studiens syfte var att undersöka om individer ≥60 år gamla diagnosticerade med parodontit (tandlossningssjukdom) hade större sannolikhet att drabbas av stroke eller hjärt-kärlsjukdom eller hade en större risk att dö under uppföljningsperioden på 18 år. Alla individerna som ingick i studien genomgick en klinisk undersökning av tänder och tandkött och röntgenbilder togs. Vårdtillfällen för stroke och kardiovaskulära sjukdomar inhämtades från slutenvårdsregister från åren 2001–2018. Studien visade att individer med parodontit hade en högre incidens av kardiovaskulära sjukdomar och att parodontit var associerat med ökad mortalitet.


Health trajectories after age 60: the role of individual behaviors and the social context
Calderón-Larrañaga, A., Hu X., Haaksma M., Rizzuto D., Fratiglioni L., Vetrano DL.
Aging (Albany NY). Aug 12;13(15):19186-19206 (2021)
https://doi.org/10.18632/aging.203407
Denna studie syftade till att upptäcka hälsobanor efter 60 års ålder och att utforska i vilken utsträckning individuella och sociala faktorer kan bidra till ett hälsosammare åldrande. Resultaten antydde att det borde vara centralt för alla strategier som syftar till att främja hälsa i äldre ålder att ta itu med de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa i dess vidaste bemärkelse, och att komplettera livslånga faktorer som hör till de socioekonomiska, psykosociala och beteendemässiga dimensionerna.


The impact of diabetes on cognitive impairment and its progression to dementia
Dove A, Shang Y, Xu W, Grande G, Laukka EJ, Fratiglioni L, Marseglia A
Alzheimer’s and Dementia (2021)
https://doi.org/10.1002/alz.12482
Diabetes är en väletablerad riskfaktor för demens, men dess inverkan på den prodromala fasen av demens är oklar. Denna studie fann att diabetes som kännetecknas av dålig glykemisk kontroll eller kardiovaskulära komplikationer är relaterad till en större risk för utveckling och progression av kognitiv funktionsnedsättning. Inflammation kan spela en roll i dessa relationer.


Association between cardiovascular disease and inflammation related serum biomarkers and poor lung function in elderly
Egervall, K., Rosso, A., Elmståhl, S.
Clinical Proteomics (2021)
https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
Sammanfattning: ”Vi lät undersöka sambandet mellan lungfunktion och biomarkörer i blodet som tidigare är associerade med kardiovaskulär sjukdom och inflammation. Vårt resultat påvisade ett samband mellan ökade nivåer av urokinas-plasminogenaktivator-receptor (PLAUR) och sänkt lungfunktion i en geriatrisk population. Resultatet skulle kunna tala för att PLAUR spelar en roll vid tidig utveckling av KOL.”


Serum C-reactive protein is negatively associated with olfactory identification ability in older adults
Ekström, I., Vetrano, D., Papenberg, G., & Laukka, E. J.
i-Perception, 12, 1- 15 (2021)
https://doi.org/10.1177/20416695211009928
Nedsatt luktsinne är vanligt vid åldrande och förknippas med flera tillstånd kopplade till inflammation. Ett fåtal studier tyder på att ökad koncentration av pro-inflammatoriska biomarkörer kan vara relaterad till nedsatt luktsinne, men dessa samband är understuderade vid populationsbaserade urval. Denna studie syftade till att undersöka sambandet mellan serumkoncentrationer av C-reaktivt protein (CRP) och luktidentifieringsnivå samt förändringshastighet i åldrandet. Fynden tyder på ett negativt samband mellan serum-CRP-nivåer och luktidentifieringsförmåga vid åldrande som kan vara beroende av ålder och kön.


Life weariness, suicidal thoughts and mortality: a sixteen-year longitudinal study among men and women older than 60 years
Fagerström, C., Welmer, AK., Elmståhl, S., Tuvesson, H.
BMC public health 21 (1), 1-13, 2021
https://doi.org/10.1186/s12889-021-11329-z
Suicidalitet beskrivs ofta som en process som kan variera från livsleda, suicidtankar, suicidplaner, suicidförsök till fullbordade suicid. Att identifiera tidiga tecken på suicidalitet såsom livsleda och suicidtankar kan ha stor betydelse för äldre personers välmående. I den här longitudinella studien undersöktes sambandet mellan suicidalitet och mortalitet, och vi kontrollerade för demografiska och sociala faktorer samt depression.


Multimorbidity burden and dementia risk in older adults: The role of inflammation and genetics
Grande G, Marengoni A, Vetrano DL, Roso-Llorach A, Rizzuto D, Zucchelli A, Qiu C, Fratiglioni L, Calderón-Larrañaga A.
Alzheimer’s and Dementia;17(5):768-776 (2021)
https://doi.org/10.1002/alz.12237
Denna studie undersökte demensrisken hos äldre vuxna med olika sjukdomsmönster och undersökte betydelsen av inflammation och genotyp av apolipoprotein E (APOE). Resultaten visade att individer med neuropsykiatriska, kardiovaskulära och sensoriska funktionsnedsättningar/cancermönster löper ökad risk för demens och APOE ε4, och inflammation kan ytterligare öka risken. Att identifiera sådana högriskgrupper kan möjliggöra skräddarsydda insatser för att förebygga demens.


Processing speed is affected by early impairment in kidney function in the general elder population
Månsson, T., Elmståhl, S.
BMC Nephrol 22, 314 (2021)
https://doi.org/10.1186/s12882-021-02517-5
I den här longitudinella studien undersökte vi huruvida nedsatt njurfunktion föregick demens, mild cognitive impairment (MCI) och/eller funktionsnedsättning i olika kognitiva domäner och subdomäner. Vi fann inget samband mellan njurfunktion och demens eller MCI, men vi fann att nedsatt njurfunktion föregick nedsatt funktion i den kognitiva subdomänen processhastighet.


A concept analysis of health communication in a home environment: Perspectives of older persons and their informal caregivers
Piculell, E., Skär, L., Berglund, JS., Anderberg, P., Bohman, D.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2021, 35, 1006–1024
DOI: 10.1111/scs.12928
Hälsokommunikation är ett omfattande forskningsområde med fokus på förändrade hälsobeteenden. I denna studie genomfördes en begreppsanalys av hälsokommunikation utifrån äldre personers och deras informella vårdgivares perspektiv i hemmiljö. Resultatet av den systematiska litteraturöversikten visar att en anpassad hälsokommunikation med användandet av teknik bidrar till kunskap och att hälsokommunikation bidrar till förbättrad vård av äldre personer i deras hemmiljö.


Mobility and muscle strength trajectories in old age: the beneficial effect of Mediterranean diet in combination with physical activity and social support
Saadeh M, Prinelli F, Vetrano DL, Xu W, Welmer AK, Dekhtyar S, Fratiglioni L, Calderón-Larrañaga A.
The International Journal of Behavioral Nutrition and Physial Activity;18(1):120. (2021)
https://doi.org/10.1186/s12966-021-01192-x
Nedsättning av fysisk funktionsförmåga varierar avsevärt mellan äldre individer på grund av flera yttre modifierbara faktorer såsom kostmönster, fysisk aktivitet och socialt stöd. Vi strävade efter att fastställa sambandet mellan dessa faktorer och deras samband med rörlighet och minskad muskelstyrka. Resultaten tyder på att en högre efterlevnad av medelhavskost, särskilt i kombination med rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet och högt socialt stöd, kan bidra till att fördröja nedsättningen av fysisk funktionsförmåga som observeras vid stigande ålder.


Older People’s Use and Nonuse of the Internet in Sweden
Anderberg P., Skär L., Abrahamsson L., Berglund JS.
Int J Environ Res Public Health. 2020;17
DOI: 10.3390/ijerph17239050
Studien föreslår en revidering av uppfattningen kring internet­användning i de äldre ålderskohorterna. Den visar en lägre andel användare än det som normalt uppskattas i bredare undersökningar. Överskattningen bedöms vara en följd av att man i stor utsträckning systematiskt inte når icke-användarna, ett bortfall som SNAC-studien har en mycket större möjlighet att kontrollera och justera för. Det återstår att visa huruvida andelen icke-användare är en så kallad kohorteffekt eller en följd av funktionella och kognitiva förändringar med ökad ålder.


High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study ”Good Aging in Skåne (GÅS)”
Ekström, H., Lundberg, N.A., Elmståhl, S., Wranker, L.S.
Journal of aging research, 1-9 (2020)
https://doi.org/10.1155/2020/5272130
Utifrån Tibblins symtomskala och stratifierat för kön studerades börda av somatiska och psykiska symtom hos anhörigvårdare och icke-anhörigvårdare. Anhörigvårdare rapporterade signifikant högre prevalens av depressiva, metabola och stressrelaterade symtom. En symtombörda som ökade med omfattningen av vårdinsatser. Kvinnor utförde mer krävande vård som hjälp med PADL och hade också en högre symtombörda. Resultatet belyser vikten av formellt stöd till anhörigvårdare.


Impaired kidney function is associated with lower cognitive function in the elder general population. Results from the Good Aging in Skåne (GÅS) cohort study
Månsson, T., Overton, M., Pihlsgård, M., Elmståhl, S.
BMC Geriatr 19, 360 (2019)
https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
Njurfunktionsnedsättning och kognitiv dysfunktion är vanligt förekommande tillstånd i den äldre befolkningen. I den här tvärsnittsstudien undersökte vi samband mellan dessa båda tillstånd, och fann sådant mellan nedsatt njurfunktion och nedsatt funktion i de kognitiva domänerna inlärning och minne, språk, komplex uppmärksamhet, exekutiv funktion, perceptuell-motorfunktion, liksom global kognitiv funktion, men inte metaminne.