Om SNAC – the Swedish National Study on Aging and Care

En väl fungerande äldreomsorg som inom ramen för tillgängliga resurser tillgodoser de äldres behov på bästa möjliga sätt, förutsätter en god kunskap om dessa behov och om de insatser som kommer de äldre till del. Den svenska nationella studien om åldrandet och de äldres vård och omsorg The Swedish National study on Aging and Care – SNAC har till syfte att öka denna kunskap. Dessutom syftar studien till att öka kunskapen om det normala åldrandet ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv och beskriva förlopp av kroniska sjukdomar i åldrandet samt att identifiera riskfaktorer för sjukdomar hos äldre. Studien har tillkommit genom initiativ från regeringen i den år 1998 framlagda handlingsplanen för äldrepolitiken och den stöds förutom av regeringen också till lika delar av de kommuner och landsting som medverkar i studien.

SNAC_FolderDen grundläggande idén

Den grundläggande idén bakom SNAC är att under en längre tid (30 år eller mer) göra en områdesvis individbaserad insamling av uppgifter, som dels beskriver åldrandet, hälsan och uppkomsten av omsorgsbehoven ur social, medicinsk och psykologisk synvinkel, dels registrerar vilka insatser den enskilde erhåller från kommunernas äldreomsorg och landstingens hälso- och sjukvård. Även uppgifter som belyser vilka insatser anhöriga och frivilligorganisationer gör samlas in. Uppgifterna läggs in i en longitudinell databas.

Syftet med denna är att göra det möjligt att följa individerna och vårdinsatserna i området över tiden för att därmed kunna studera hur vård- och omsorgsbehoven utvecklas, hur väl de täcks och vilket resultat insatserna ger ur ett helhetsperspektiv. Detta är som regel inte möjligt inom traditionell äldreforskning, där man vanligen studerar begränsade frågeställningar i mer avgränsade projekt.

Deltagande områden

Fyra forskningscentrum deltar i arbetet med var sitt ingående projekt:

SNAC-Blekinge

I Blekinge leds delprojektet SNAC – B från Blekinge Tekniska Högskola. Samverkan sker med Region Blekinge, Lunds universitet, Växjö Universitet samt Högskolan i Kristianstad. Arbetet i projektet leds av en styrgrupp som representerar de olika vetenskapliga intressen i SNAC-B.

Projektledare
SNAC – Blekinge leds av professor Johan Sanmartin Berglund.

Hemsida
SNAC – Blekinge

SNAC – Nordanstig

Ansvarig för SNAC-projektet i Nordanstig är Primärvårdens FoU-enhet i Nordanstig. Projektet genomförs i samarbete med Nordanstigs kommun och Region Gävleborg.

Projektledare
SNAC – Nordanstig leds av Anders Sköldunger, Dr Med Vet.

Hemsida
www.snacnordanstig.se

SNAC- Skåne (GÅS)

I Skåne går delprojektet under namnet Gott åldrande i Skåne (GÅS). GÅS genomförs i fem kommuner i Skåne och riktar sig till ett urval av personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Projektledare
GÅS leds av professor Sölve Elmståhl vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.

Hemsida
Gott Åldrande i Skåne

SNAC – Kungsholmen

I Stockholm svarar Äldrecentrum för studien SNAC-Kungsholmen (SNAC-K). Denna genomförs i Kungsholmens stadsdel som omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Arbetet bedrivs tillsammans med Aging Research Center (ARC).

Projektledare
Befolkningsdelen av SNAC-K leds av professor Laura Fratiglioni. Vårdsystemdelen leds av Bettina Meinow, sociolog och filosofie doktor i socialt arbete vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Hemsida
SNAC-K
SNAC-K har även en webbsida på engelska som riktar sig till forskare: SNAC-K – Population Study

SNAC-studien består av två delar: befolkning och vårdsystem

Befolkningsdelen
I befolkningsdelen av SNAC-studien följs ett stort urval av de äldre i befolkningen 60 år och äldre över tiden. Denna del av studien avser bland annat att ge information om vilken betydelse tidigare och nuvarande levnadsvillkor, livsstil och personlighet har för hälsa och välbefinnande på äldre dar.Genom undersökningar, intervjuer och enkäter som upprepas med några års mellanrum kartläggs förändringar över tiden av såväl personliga karaktäristika – ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt tillstånd, upplevd livskvalitet etc – som sociala förhållanden och kontakter med vård- och omsorgssystemet.

Vårdsystemdelen
I SNAC-studiens vårdsystemdel är det i stället fråga om en löpande insamling av uppgifter på individnivå avseende offentlig vård och omsorg som kommer de äldre till del. Registreringen avser alla förändringar i insatsen av långvarig vård och omsorg för personer 65 år och äldre som bor i ett av de ingående områdena.