Man tittar ut över en strand

Ny rapport! Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013

mar 7, 2018

SNAC-studien har nyligen färdigställt rapporten ”Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013” som bygger på resultat från SNAC-studien. Den visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än förväntat.

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet, ska kartlägga prevalens (förekomst) av demens bland studiedeltagarna i SNAC-projektet, analysera eventuella geografiska skillnader mellan olika områden i Sverige, och undersöka om demensförekomsten har förändrats över tid i Sverige.

Totalt omfattade SNAC-projektet 8421 deltagare som var 60 år och äldre vid den så kallade baslinjeundersökningen. Rapporten omfattar resultat från baslinjeundersökningen mellan åren 2001–2004 samt tre uppföljande undersökningar: 2004–2007, 2007–2010 och 2010–2013. Det insamlade datamaterialet ger underlag för att skapa en demensdiagnos enligt en speciellt utarbetad demensalgoritm i SNAC-materialet.

Förekomst (prevalens per 100) beräknas i olika åldersgrupper och kön i de fyra områdena vid alla tidpunkter samt för hela SNAC-befolkningen. Logistisk regression användes för att verifiera eventuella skillnader mellan område, tidpunkt samt sociodemografiska faktorer.

– Som förväntat ökade demensprevalensen med ökad ålder och var högre bland personer med lägre utbildningsnivåer. Inga geografiska skillnader i demensprevalens observerades, varken mellan de fyra SNAC-områdena eller mellan stad och landsbygdsområden, berättar Laura Fratiglioni, professor på Aging Research Center och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen.

 

Laura Fratiglioni

Laura Fratiglioni

Inga statistiskt signifikanta förändringar av demensprevalens observerades under perioden. Men prevalensen var lägre jämfört med resultaten från SBU:s systematiska genomgång från början av 2000-talet. Istället för cirka 160 000 demenssjuka totalt som SBU:s prevalensdata indikerar visar skattningar baserade på SNAC cirka 126 000–130 000 personer bland personer 60 år och äldre år 2016.

 

– Men även om resultatet i denna studie visar att antalet personer i dag är lägre än uppskattat så kommer antalet personer med demenssjukdom att öka kraftigt under 2020-talet på grund av den demografiska utvecklingen. Planeringen av vård och omsorg för personer med demenssjukdom måste därför inriktas på att möta denna utmaning, säger Laura Fratiglioni.

Här finns rapporten SNAC rapport Demensförekomst i Sverige geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...