Man tittar ut över en strand

Analyser av olika strukturalternativ för äldreomsorgen

sep 26, 2016

De framtida utmaningarna för samhällets vård och omsorg om de äldre, som följer av den förväntade befolkningstillväxten, är välbekanta. Samtidigt vittnar den utbredda kritiken om att det finns många frågor i dagens äldreomsorg som ännu inte funnit någon tillfredställande lösning.

Detta handlar bland annat om samspelet mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård, anhörigas roll och stödet till de anhöriga samt den lämpligaste boendeformen för äldre som har svårt klara sina dagliga liv utan hjälp och stöd. Det finns ett behov av att analysera olika strukturalternativ för att se hur dessa frågor skall lösas i syfte att ge de äldre en god livskvalitet i livets slutskede och samtidigt utnyttja samhällets resurser på bästa sätt.

Som underlag för analyser av äldreomsorgens struktur har en simuleringsmodell tagits fram som bygger på data insamlade i befolkningsdelen av SNAC-Kungsholmen-studien åren 2001- 2007. I modellen skapas en syntetisk befolkning, som beskrivs i termer av funktionsnedsättning, ensam/samboende, hälso- och sjukvårdskonsumtion samt erhållna insatser från äldreomsorgen i ordinärt eller särskilt boende.

Modellen gör det möjligt att beräkna effekter av olika strukturförändringar i äldreomsorgen uttryckta som fördelningen av befolkningen på insats/boendeformer, sammansättningen av omsorgstagarna per insats/ boendeform och kostnader per insats/ boendeform resp. totalt.

Modellen visar att kostnaderna för äldreomsorgen vid oförändrad servicenivå och beroende på hälsoutvecklingen kommer att öka med 19-30 procent i fasta priser fram till år 2025. En ökad satsning på särskilt boende – ”mellanboende ” eller vård- och omsorgsboende – inom ramen för oförändrade totala insatser ökar kostnaderna för äldreomsorgen, men beräknas i gengäld minska kostnaderna för hälso- och sjukvården så att den sammanlagda kostnaden blir lägre.
Detta motsvarar också enligt en enkätundersökning som gjorts av Institutet för Hälsoekonomi bättre de äldres egna preferenser. Resultat belyser betydelsen av en förbättrad samordning mellan insatserna i kommun och landsting.

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...